Договір публічної оферти


1. Зазначена оферта (Далі за текстом – оферта, договір, угода) є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Олійника Пилипа Володимировича, реєстраційний номер облікової картки платника податку 3535506195 (далі за текстом «Надавач послуг»), укласти договір купівлі-продажу освітніх послуг, які зазначені на офіційному ресурсі Надавача послуг.

1.1. Договір вважається укладеним сторонами в момент оплати послуг за реквізитами Надавача послуг у редакції, чинній на момент здійснення оплати.
1.2. Вживані терміни у зазначеному договорі слід розуміти у наступному сенсі:
1.2.1. Надавач послуг – Фізична особа – підприємець Олійник Пилип Володимирович.
1.2.2. Покупець – фізична особа, яка уклала зазначений договір публічної оферти з Надавачем послуг на вказаних нижче умовах.
1.2.3. Освітні послуги – надання доступу до матеріалів «Майстер-групи»
1.2.4. «Майстер – група» – це відокремлений технічний канал з обмеженим доступом, який створений в межах застосунку Telegram з використанням доступних технологій застосунку, що візуально відображається на пристроях, на яких можливо використовувати застосунок Telegram.
1.2.5. Доступ до «майстер-групи» - тимчасове надання доступу Покупцю до матеріалів «майстер-групи» з правом виключно перегляду та коментування матеріалу.

2. Предмет договору

2.1. Надавач послуг зобов'язується, після здійснення оплати Покупцем вартості замовлених послуг, надати Покупцю доступ до платформи, де розміщені матеріали «Майстер-групи».

3. Ціна та умови оплати

3.1. Вартість доступу до «Майстер-групи» становить 149 (сто сорок девʼять) доларів США 00 центів за комерційним курсом банку, у якому відкритий банківський рахунок Надавача послуг.
3.2. Здійснення оплати відбувається у безготівковій формі на рахунок Надавача послуг, якій останній вказує під час замовлення послуг.
3.3. Також на офіційних ресурсах Надавача послуг можуть діяти спеціальні (акційні) пропозиції щодо вартості доступу до «майстер-групи». Акційна пропозиція має пріоритетне значення та вона не розповсюджується на обставини, які передбачені п. 4.5. цього Договору.

4. Умови надання послуг

4.1. Покупець після здійснення оплати на розрахунковий рахунок Надавача послуг отримує доступ до «майстер-групи».
4.2. Покупець отримує доступ до «майстер-групи» 12 (дванадцять) місяців з моменту здійснення оплати.
4.3. Термін у 12 (дванадцять) місяців слід розуміти як 365 (триста шістдесят пʼять) календарних днів.
4.4. Після спливу строку вказаний у п. 4.2. Оферти Надавач послуг має право у односторонньому порядку обмежити Покупцю доступ до «майстер-групи» без завчасного повідомлення.
4.5. Покупець має право продовжити термін користування платформою на термін 365 (триста шістдесят п’ять) днів за попередньою домовленістю з Надавачем послуг, при цьому оплата цього терміну відбувається на загальним умовах.

5. Права та обов’язки сторін.

5.1. Покупець має право:

5.1.1. Отримати доступ до «Майстер-групи» на умовах та у строки передбачені Офертою.
5.1.2. Брати участь у конференціях, про які буде повідомлення, у разі їх проведення.
5.1.3. Отримати доступ до інформації щодо придбаних Надавачем послуг акцій, ETF, криптовалют та IPO.
5.1.4. Отримати пояснення щодо мотивів Надавача послуг щодо придбання акцій, ETF, криптовалют та IPO.
5.1.5. Аналіз деяких квартальних звітів по акціям у портфелі, у разі проведення.
5.1.6. Ставити питання та отримувати на них відповідь у спеціально створеному чаті в межах «Майстер-групи».
5.1.7. Відмовитись від послуг відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.

5.2. Надавач послуг має право:

5.2.1. Отримати оплату за надані послуги.
5.2.2. Вимагати неухильно слідкувати умовам договору.
5.2.3. Вимагати припинення порушення авторського або іншого права Покупцем.
5.2.4. Вимагати відшкодування майнової та немайнової шкоди у разі порушення умов Договору.
5.2.5. В односторонньому порядку, без попередження, обмежити доступ до «майстер-групи» Надавача послуг за порушення умов Договору.
5.2.6. В односторонньому порядку, без попередження, змінювати/оновлювати матеріали для покращення наданих послуг.
5.2.7. Змінювати умови Договору в односторонньому порядку з урахуванням обмежень 9 розділу Договору.
5.2.8. Продовжити доступ до матеріалів Покупця у разі настання у останнього форс-мажорних обставин, які виключали можливість отримання доступу до матеріалів, які є предметом Договору.

5.3. Покупець зобов’язаний:

5.3.1. Здійснювати оплату відповідно до умов Договору.
5.3.2. Неухильно дотримуватись умов договору.
5.3.3. Не порушувати майнові та немайнові права Надавача послуг.
5.3.4. Не порушувати авторське та суміжне право Надавача послуг.
5.3.5. Завчасно повідомити про настання форс-мажорних обставин, які можуть впливати на отримання доступу до матеріалу.

5.4. Надавач послуг зобов’язаний:
5.4.1. Надати доступ до матеріалів відповідно до обсягу придбаних послуг.
5.4.2. Надавати відповіді на питання, що стосуються матеріалів, що є предметом договору, протягом дії такого Договору, у зручній для Надавача послуг формі.
5.4.3. Пункт 5.4.2. не застосовується у разі порушення Покупцем умов Договору, що призвели до матеріальної шкоди або нематеріальної шкоди або одностороннього обмеження доступу до матеріалів.
5.4.4. Здійснити належний захист персональних даних, які були ним отримані в ході надання послуг.
5.4.5. Повідомити про зміни Договору відповідно до умов 9 розділу Договору.
5.4.6. Оновлювати та актуалізувати матеріали, що є предметом Договору, будь-яким зручним для Надавача послуг способом.

6. Політика конфіденційності

6.1. Надавач послуг зобов'язується зберігати конфіденційність усіх даних, які стали йому відомі в рамках надання послуг Покупцем.
6.2. Надавач послуг зобов'язується не передавати, не розголошувати, не продавати та не передавати будь-яку іншу інформацію, яка стала відомою Надавачу послуг в рамках надання послуг, третім особам, крім випадків, передбачених законодавством.
6.3. Покупець надає згоду на збір, обробку та зберігання своїх персональних даних Надавачем послуг виключно для цілей надання послуг згідно умов цього договору.
6.4. Персональні дані Покупця можуть бути передані третім особам у випадках, передбачених законодавством або за наявності згоди Покупця на таку передачу даних.
6.5. Надавач послуг зобов'язується забезпечити належний рівень захисту персональних даних Покупця від несанкціонованого доступу, втрати, зміни та неправомірного використання.

7. Відповідальність сторін

7.1. Надавач послуг несе відповідальність за надання доступу до матеріалів, що є предметом Договору.
7.2. Надавач послуг не несе відповідальність за будь-які матеріальні або нематеріальні збитки Покупця у разі використання матеріалу, який надає Надавач послуг.
7.3. Покупець несе відповідальність за достовірність та повноту інформації, яку він надав Надавачу послуг, а також за своєчасну оплату послуг відповідно до умов цього договору.
7.4. У разі несвоєчасної оплати послуг, Надавач послуг має право відмовитись від надання послуг Покупцю.
7.5. Сторони зобов'язуються вирішувати всі спірні питання, які можуть виникнути у зв’язку з виконання цього договору, шляхом переговорів та узгодження рішення у мирному порядку. У разі неможливості вирішення спірних питань у мирному порядку, вони будуть передані до розгляду відповідного суду згідно із законодавством України, територіальної та юрисдикційної підсудності.
7.6. Форс-мажор: жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або затримку у виконанні своїх зобов'язань згідно з цим договором у випадку обставин, поза контролем цієї сторони, таких як стихійні лиха, війна, терористичні акти, епідемії, блокади, заборони, зміни законодавства, катастрофи, технічні неполадки, або будь-яких інших подій, які можуть вплинути на нормальне виконання цього договору, та що не можуть бути передбачені або запобігти сторонами. Сторона, яка постраждала від наслідків форс-мажору, повинна повідомити про це іншу сторону належним чином та підтвердити факт наявності таких обставин у межах 5 робочих днів з моменту виникнення події, яка призвела до форс-мажору. Відповідно, термін виконання зобов'язань за цим договором буде відкладено на період дії форс-мажору.
7.7. Сама наявність події, передбачена п. 6.6. цього Договору не зумовлює настання форс-мажору. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна довести те, яким чином ця подія зумовила неможливість виконувати свої зобов’язання.
7.8. Будь-яке листування між сторонами відбувається направленням листа з описом вкладення на юридичні адреси сторін або направлення електронного листа на електронну пошту сторони з урахуванням норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

8. Авторське право.

8.1. Будь-які матеріали, до яких Надавач послуг відкриває доступ Покупцю, захищаються Законом України «Про авторське право та суміжні права» (2022 року) та іншими нормативно-правовими актами у сфері захисту авторського та суміжного права.
8.2. Дія авторського права на ці матеріали діють у будь-якому місці, ці права не обмежуються жодним чином.
8.3. Покупець отримує тимчасовий доступ до матеріалів, які захищаються авторським правом Надавача послуг. Надання такого доступу не слід розуміти як передачу майнових та немайнових прав Покупцю.
8.4. Надавач захищає своє авторське право та не визнає будь-яке втручання, повного або часткового.
8.5. Діє заборона повного або часткового зберігання, розповсюдження або продажу матеріалів, до яких отримано доступ відповідно до умов цього Договору. Надавач послуг не дає право компіляції його інформації для будь-яких потреб без згоди Надавача послуг.
8.6. Матеріали до яких надається доступ захищаються ст. 6 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (2022 року).
8.7. За порушення майнових та немайнових прав Надавача послуг встановлено штраф у 10 кратному розмірі замовленої послуги за факт такого порушення та 3 кратний розмір вартості замовленої послуги за кожен перегляд всього або частини матеріалу третьою особою без дозволу Надавача послуг.
8.8. Штрафи передбачені п. 8.7. Договору не слід розуміти як подвійну відповідальність за одне й те саме правопорушення, оскільки вони виходять з порушення різних прав Надавача послуг.
8.9. Надавач послуг має право звернутись за захистом свого порушеного авторського права до суду за місцезнаходженням Надавача послуг.

9. Зміни умов договору

9.1. Надавач послуг має право вносити зміни до умов цього договору за умови попереднього повідомлення на офіційних ресурсах про такі зміни не менше ніж за 7 днів до їх введення в дію.
9.2. Покупець має право відмовитись від договору в разі незгоди з внесеними змінами до умов. У разі такої відмови та за умови, що на момент такої відмови доступ до матеріалів не було надано, Надавач послуг має обов’язок повернути сплачені кошти протягом 7 робочих днів з моменти такої відмови.
9.3. У разі відмови від послуг, через зміну умов договору, але після отримання доступу до матеріалів – Надавач послуг звільняється від обов’язку повернути сплачені кошти.
9.4. Зміни умов договору, які вносяться Надавачем послуг, не мають зв'язку зі змінами в законодавстві України та не можуть суперечити діючим законам.


Made on
Tilda