Договір публічної оферти


1. Зазначена оферта (Далі за текстом – оферта, договір, угода) є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця Олійника Пилипа Володимировича, реєстраційний номер облікової картки платника податку 3535506195 (далі за текстом «Надавач послуг»), укласти договір купівлі-продажу освітніх послуг, які зазначені на офіційному ресурсі Надавача послуг https://oleynik.finance/.
1.1. Договір вважається укладеним сторонами в момент оплати освітніх послуг за реквізитами Надавача послуг у редакції, чинній на момент здійснення оплати.
1.2. Вживані терміни у зазначеному договорі слід розуміти у наступному сенсі:
1.2.1. Надавач послуг – Фізична особа – підприємець Олійник Пилип Володимирович.
1.2.2. Покупець – фізична особа, яка уклала зазначений договір публічної оферти з Надавачем послуг на вказаних нижче умовах.
1.2.3. Освітні послуги (освітній курс) – це навчальний матеріал, відео- , аудіо -, текстовий -, графічний -, або будь-який матеріал, який має модульний вигляд, до якого Покупець отримає доступ на платформі, яку використовує Надавач послуг. Надання освітніх послуг не передбачає передачу матеріалу в будь-якій інший спосіб, ніж надання доступу до платформи, де Надавач послуг розмістив освітній матеріал.
1.2.4. Модуль – це окрема частина освітнього курсу, яка складається з занять. Модуль є відокремлених блоком освітнього курсу, який підлягає окремій сплаті за доступ до нього.
1.2.5. Заняття – складова модуля, яка має в собі навчальний матеріал на певну тему, домашнє завдання та інший матеріал, який Надавач послуг вважає за необхідне розмістити для належного отримання Покупцем знань.
1.2.6. Домашнє завдання – це обов’язкова до виконання частина заняття у складі модуля, яка надає можливість відкрити доступ до наступного заняття в межах модуля.
1.2.7. Чинна редакція договору – версія договору публічної оферти, яка була опублікована на офіційному ресурсі Надавача послуг на момент здійснення оплати. Дата редакції договору вказується всередині самої оферти у правому верхньому куті.
1.2.8. Матеріали (освітні матеріали) – це загальне розуміння інформації, яка є складовою занять, має узагальнений характер для спрощення комунікації.
2. Предмет договору

2.1. Надавач послуг зобов'язується, після здійснення оплати Покупцем вартості замовлених послуг, надати Покупцю доступ до платформи, де розміщені матеріали, відповідно до кількості замовлених модулів.

3. Ціна та умови оплати

3.1. Вартість першого модуля складає 150 (сто п’ятдесят) доларів США 00 центів у еквівалентів гривні за курсом НБУ на день здійснення оплати.
3.2. Вартість другого модуля складає 399 (триста дев’яносто дев’ять) доларів США 00 центів у еквівалентів гривні за курсом НБУ на день здійснення оплати.
3.3. Здійснення оплати відбувається на безготівковий рахунок Надавача послуг, якій останній вказує під час замовлення послуг.
3.4. Також на офіційних ресурсах Надавача послуг можуть діяти спеціальні (акційні) пропозиції щодо вартості доступу до модулів. Акційна пропозиція має пріоритетне значення та вона не розповсюджується на обставини, які передбачені п. 4.5. цього Договору.

4. Умови надання послуг

4.1. Покупець після здійснення оплати на розрахунковий рахунок Надавача послуг отримує доступ до платформи з матеріалами, відповідно до об’єму замовлення.
4.2. Покупець отримує доступ до платформи 6 (шість) місяців з моменту здійснення оплати.
4.3. Термін у 6 (шість) місяців слід розуміти як 180 (сто вісімдесят) календарних днів.
4.4. Після спливу строку вказаний у п. 4.2. Оферти Надавач послуг має право у односторонньому порядку обмежити Покупцю доступ до платформи без завчасного повідомлення.
4.5. Покупець має право продовжити термін користування платформою на термін 180 (сто вісімдесят) календарних днів та 365 (триста шістдесят п’ять) днів за попередньою домовленістю з Надавачем послуг, при цьому оплата цього терміну відбувається на загальним умовах.
4.6. Заняття в межах модуля відкриваються поступово, після проходження попереднього заняття та здійснення необхідного домашнього завдання, якщо про це повідомляється у заняті.
4.7. Надавач послуг може обмежити доступ Покупця до наступного заняття у разі неналежного виконання завдання у попередньому занятті Покупцем.
4.8. Покупець не має права вимагати у Надавача послуг дострокового відкриття доступу до наступних занять, у разі невиконання обов’язкового домашнього завдання.
4.9. У разі, якщо Покупець протягом строку користування платформи не пройшов весь навчальний матеріал, то Покупець не може вимагати надання безоплатного доступу до матеріалу, крім випадку передбаченого п. 5.2.8. Договору.


5. Права та обов’язки сторін.

5.1. Покупець має право:

5.1.1. Отримати доступ до матеріалів відповідно до обсягу придбаних послуг відповідно до умов цього Договору.
5.1.2. Ставити запитання щодо матеріалів Надавачу послуг протягом дії Договору та двох місяців після його завершення.
5.1.3. Відмовитись від послуг відповідно до умов Договору та чинного законодавства України.

5.2. Надавач послуг має право:

5.2.1. Отримати оплату за надані послуги.
5.2.2. Вимагати неухильно слідкувати умовам договору.
5.2.3. Вимагати припинення порушення авторського або іншого права Покупцем.
5.2.4. Вимагати відшкодування майнової та немайнової шкоди у разі порушення умов Договору.
5.2.5. В односторонньому порядку, без попередження, обмежити доступ до матеріалів на ресурсах Надавача послуг за порушення умов Договору.
5.2.6. В односторонньому порядку, без попередження, змінювати/оновлювати матеріали для покращення наданих послуг.
5.2.7. Змінювати умови Договору в односторонньому порядку з урахуванням обмежень 9 розділу Договору.
5.2.8. Продовжити доступ до матеріалів Покупця у разі настання у останнього форс-мажорних обставин, які виключали можливість отримання доступу до матеріалів, які є предметом Договору.

5.3. Покупець зобов’язаний:

5.3.1. Здійснювати оплату відповідно до умов Договору.
5.3.2. Виконувати обов’язкові домашні завдання для отримання доступу до наступного заняття.
5.3.3. Неухильно дотримуватись умов договору.
5.3.4. Не порушувати майнові та немайнові права Надавача послуг.
5.3.5. Не порушувати авторське та суміжне право Надавача послуг.
5.3.6. Завчасно повідомити про настання форс-мажорних обставин, які можуть впливати на отримання доступу до матеріалу.

5.4. Надавач послуг зобов’язаний:

5.4.1. Надати доступ до матеріалів відповідно до обсягу придбаних послуг.
5.4.2. Надавати відповіді на питання, що стосуються матеріалів, що є предметом договору, протягом дії такого Договору та двох місяців після його завершення, у зручній для Надавача послуг формі.
5.4.3. Пункт 5.4.2. не застосовується у разі порушення Покупцем умов Договору, що призвели до матеріальної шкоди або нематеріальної шкоди або одностороннього обмеження доступу до матеріалів.
5.4.4. Здійснити належний захист персональних даних, які були ним отримані в ході надання послуг.
5.4.5. Повідомити про зміни Договору відповідно до умов 9 розділу Договору.
5.4.6. Оновлювати та актуалізувати матеріали, що є предметом Договору, будь-яким зручним для Надавача послуг способом.

6. Політика конфіденційності

6.1. Надавач послуг зобов'язується зберігати конфіденційність усіх даних, які стали йому відомі в рамках надання послуг Покупцем.
6.2. Надавач послуг зобов'язується не передавати, не розголошувати, не продавати та не передавати будь-яку іншу інформацію, яка стала відомою Надавачу послуг в рамках надання послуг, третім особам, крім випадків, передбачених законодавством.
6.3. Покупець надає згоду на збір, обробку та зберігання своїх персональних даних Надавачем послуг виключно для цілей надання послуг згідно умов цього договору.
6.4. Персональні дані Покупця можуть бути передані третім особам у випадках, передбачених законодавством або за наявності згоди Покупця на таку передачу даних.
6.5. Надавач послуг зобов'язується забезпечити належний рівень захисту персональних даних Покупця від несанкціонованого доступу, втрати, зміни та неправомірного використання.

7. Відповідальність сторін

7.1. Надавач послуг несе відповідальність за надання доступу до матеріалів, що є предметом Договору.
7.2. Надавач послуг не несе відповідальність за будь-які матеріальні або нематеріальні збитки Покупця у разі використання матеріалу, який надає Надавач послуг.
7.3. Покупець несе відповідальність за достовірність та повноту інформації, яку він надав Надавачу послуг, а також за своєчасну оплату послуг відповідно до умов цього договору.
7.4. У разі несвоєчасної оплати послуг, Надавач послуг має право відмовитись від надання послуг Покупцю.
7.5. Сторони зобов'язуються вирішувати всі спірні питання, які можуть виникнути у зв’язку з виконання цього договору, шляхом переговорів та узгодження рішення у мирному порядку. У разі неможливості вирішення спірних питань у мирному порядку, вони будуть передані до розгляду відповідного суду згідно із законодавством України, територіальної та юрисдикційної підсудності.
7.6. Форс-мажор: жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або затримку у виконанні своїх зобов'язань згідно з цим договором у випадку обставин, поза контролем цієї сторони, таких як стихійні лиха, війна, терористичні акти, епідемії, блокади, заборони, зміни законодавства, катастрофи, технічні неполадки, або будь-яких інших подій, які можуть вплинути на нормальне виконання цього договору, та що не можуть бути передбачені або запобігти сторонами. Сторона, яка постраждала від наслідків форс-мажору, повинна повідомити про це іншу сторону належним чином та підтвердити факт наявності таких обставин у межах 5 робочих днів з моменту виникнення події, яка призвела до форс-мажору. Відповідно, термін виконання зобов'язань за цим договором буде відкладено на період дії форс-мажору.
7.7. Сама наявність події, передбачена п. 6.6. цього Договору не зумовлює настання форс-мажору. Сторона, яка посилається на форс-мажорні обставини, повинна довести те, яким чином ця подія зумовила неможливість виконувати свої зобов’язання.
7.8. Будь-яке листування між сторонами відбувається направлення листа з описом вкладення на юридичні адреси сторін або направлення електронного листа на електронну пошту сторони з урахуванням норм Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

8. Авторське право.

8.1. Будь-які матеріали, до яких Надавач послуг відкриває доступ Покупцю, захищаються Законом України «Про авторське право та суміжні права» (2022 року) та іншими нормативно-правовими актами у сфері захисту авторського та суміжного права.
8.2. Дія авторського права на ці матеріали діють у будь-якому місці, ці права не обмежуються жодним чином.
8.3. Покупець отримує тимчасовий доступ до матеріалів, які захищаються авторським правом Надавача послуг. Надання такого доступу не слід розуміти як передачу майнових та немайнових прав Покупцю.
8.4. Надавач захищає своє авторське право та не визнає будь-яке втручання, повного або часткового.
8.5. Діє заборона повного або часткового зберігання, розповсюдження або продажу матеріалів, до яких отримано доступ відповідно до умов цього Договору. Надавач послуг не дає право компіляції його інформації для будь-яких потреб без згоди Надавача послуг.
8.6. Матеріали до яких надається доступ захищаються ст. 6 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (2022 року).
8.7. За порушення майнових та немайнових прав Надавача послуг встановлено штраф у 10 кратному розмірі замовленої послуги за факт такого порушення та 3 кратний розмір вартості замовленої послуги за кожен перегляд всього або частини матеріалу третьою особою без дозволу Надавача послуг.
8.8. Штрафи передбачені п. 8.7. Договору не слід розуміти як подвійну відповідальність за одне й те саме правопорушення, оскільки вони виходять з порушення різних прав Надавача послуг.
8.9. Надавач послуг має право звернутись за захистом свого порушеного авторського права до суду за місцезнаходженням Надавача послуг.

9. Зміни умов договору

9.1. Надавач послуг має право вносити зміни до умов цього договору за умови попереднього повідомлення на офіційних ресурсах про такі зміни не менше ніж за 7 днів до їх введення в дію.
9.2. Покупець має право відмовитись від договору в разі незгоди з внесеними змінами до умов. У разі такої відмови та за умови, що на момент такої відмови доступ до матеріалів не було надано, Надавач послуг має обов’язок повернути сплачені кошти протягом 7 робочих днів з моменти такої відмови.
9.3. У разі відмови від послуг, через зміну умов договору, але після отримання доступу до матеріалів – Надавач послуг звільняється від обов’язку повернути сплачені кошти.
9.4. Зміни умов договору, які вносяться Надавачем послуг, не мають зв'язку зі змінами в законодавстві України та не можуть суперечити діючим законам.

Made on
Tilda